Javno komunalno preduzeće „Progres“ osnovano je odlukom Skupštine Opštine Bački Petrovac dana 30. marta 1990 godine. Od dana osnivanja do danas, osnivački akt je pretrpeo više izmena a zadnje su vršene u toku 2013.godine pre svega zbog usklađivanja  Odluke o osnivanju i ostalih opštih akata preduzeća sa novim zakonom o javnim preduzećima.

Zakonski okvir kojim se uređuje poslovanje JKP ”Progres” odnosno zakoni koji uređuju poslovanje Javnog komunalnog preduzeća su:

 • Zakon o komunalnim delatnostima(sl.glasnik RS 88/2011)
 • Zakon o javnim preduzećima(sl.glasnik RS 119/2012)
 • Zakon o planiranju i izgradnji (sl.glasnik RS 124/2012)
 • Zakon o javnim nabavkama (sl.glasnik RS 36/2011 I 99/2011)
 • Zakon o privrednim društvima (sl.glasnik RS 61/2005)
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o PDV (sl.glasnik 84/2004)
 • Zakon o računovodstvu i reviziji (sl.glasnik RS 62/2013)
 • Zakon o radu ( sl.glasnik RS 24/05, 61/05 i 54/2009)
 • Zakon o zaradama u javnim preduzećima (93/2012)
 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

i čitav niz drugih zakona, koji utiču na poslovanje javnog preduzeća.

Podzakonski akti koji imaju uticaj na poslovanje JKP „Progres“ su:

 • Statut opštine Bački Petrovac,
 • Statut preduzeća,
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
 • Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima(8.l.op BP,h 17/2012)
 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Odluka o osnivanju JKP “Progres” (Sl.list opštine B.Petrovac (7/2004,6/2013)

JKP “Progres” je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane naseljenih mesta u kojima obavlja te delatnosti.

Najznačajnija delatnost preduzeća je snabdevanje građana pijaćom vodom.

Odlukom o osnivanju JKP “Progres” i Statutom preduzeća je utvrđeno da se preduzeće osniva za obavljanje sledećih delatnosti:

 • Snabdevanje vodom za piće
 • Prečišćavanje i odvođenje otpadnih i  odvođenje atmosferskih voda
 • Upravljanje komunalnim otpadom
 • Upravljanje grobljima i pogrebne usluge
 • Upravljanje javnim parkiralištima
 • Upravljanje pijacama
 • Održavanje ulica i puteva
 • Održavanje čistoće na površinama javne namene
 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Dimničarske usluge
 • Javni prevoz

JKP “Progres” posluje sredstvima u javnoj svojini.

Celokupna sredstva za obavljanje redovne delatnosti obezbeđuju se od prihoda preduzeća. Jedino sredstva za investicije obezbeđuju se iz budžeta mesnih zajednica, opštine, pokrajine ili republike kao i po osnovu projekata iz drugih izvora.

 

Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac („Sl.list opštine Bački Petrovac“ br. 2/90, 5/958 i 7/2004,5/2006,6/2013,11/2013), povereni su komunalni poslovi u naseljima Bački Petrovac i Kulpin.

Preduzeću je provereno izvršavanje sledećih delatnosti:

a)    DELATNOSTI INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE 

 • proizvodnja, prečišćavanje i distribucija vode,
 • odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,
 • iznošenje, deponovanje i održavanje deponija smeća,
 • uređenje, održavanje i organizovanje pijaca i vašara,
 •  uređenje i održavanje groblja i kapele kao i sahranjivanje.

b)   DELATNOST ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

 • održavanje čistoće u naseljima
 • održavanje parkova, javnih i zelenih površina,
 • odvođenje atmosferskih voda,
 • vođenje zimske službe i manje održavanje lokalnih puteva i mostova po zahtevu Direkcije,
 • sakupljanje i sahranjivanje uginulih životinja.

c)    OSTALE DELATNOSTI

 • trgovina na veliko i malo delom vodovodnog i građevinskog materijala i ostalim materijalima,
 • ostale delatnosti koje se preduzeću povere od strane osnivača

 

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA

Tags:
About Author: admin